INFORMACJE

DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

SPPH „Majonezy” w Kętrzynie

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa z siedzibą w Kętrzynie, ul. I. Daszyńskiego11,11-400 Kętrzyn, email: biuro@ketrzynski.pl

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy, w szczególności w szczególności organy administracji publicznej, podmioty prowadzące obsługę prawną oraz marketingową.

Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez żadnych dodatkowych negatywnych konsekwencji.   

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych tj. przesłania oferty oraz w celach informacyjnych tj. przedstawienia informacji związanych bezpośrednio z działalnością SPPH „Majonezy”. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat kalendarzowych, tj. do upływu okresu ewentualnego przedawnienia roszczeń cywilnych przysługujących administratorowi danych lub w stosunku do niego.

Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.